เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สำรวจพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ จังหวัดราชบุรี
5 สิงหาคม 2565 13 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ