เปลี่ยนการแสดงผล
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ณ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
9 สิงหาคม 2565 53 ครั้ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ณ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีอันดีงามและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีการประกอบพิธีสำคัญ 3 พิธีได้แก่ พิธีพราหมณ์ (บูชาฤกษ์) พิธีสงฆ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน จัดสร้างขึ้นบนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 50 ไร่ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2568 ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศฯ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแบบครบวงจร สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสนองพระราชดำริในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงให้กับประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและภัยพิบัติ ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ตำราฝนหลวงพระราชทาน” ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤติภัยแล้ง และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนด้วยการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงแห่งนี้เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยโดมแก้ว มีจุดชมวิว 360 องศา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงของบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายในประกอบด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงที่ทันสมัย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงรวม 10 โซน เช่น ความเป็นมาเทคนิคการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทาน องค์ประกอบการปฏิบัติการฝนหลวง ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วยใยและช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนจากภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ภาพและวีดีโอ