เปลี่ยนการแสดงผล
นางนรีลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
25 สิงหาคม 2565 67 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางนรีลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมในการใช้น้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่ออุปโภคบริโภค และการผลิตทางการเกษตร โดยปี 2565 มีการดำเนินงานร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำฝนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคตห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อรับรองการวิเคราะห์สารฝนหลวงที่ใช้ในการปฏิบัติการ ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยห้องปฏิบัติการเคมีนี้ตั้งอยู่ที่ภายใน ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาพและวีดีโอ