เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยนยน 2565
29 สิงหาคม 2565 111 ครั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยนยน 2565
วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาวิชาการฝนหลวงรุ่นใหม่" เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติการฝนหลวงจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะด้านหลายสาขา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อให้นักวิชาการฝนหลวงสามารถวางแผน ตัดสินใจและประเมินผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการน้ำฝนได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้กับนักวิชาการฝนหลวงรุ่นใหม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาพและวีดีโอ