เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 8 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ