เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565
24 กันยายน 2565 18 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ