เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565
25 กันยายน 2565 22 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ