เปลี่ยนการแสดงผล
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวง
15 พฤศจิกายน 2565 52 ครั้ง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เพื่อติดตามความก้าวเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการดัดแปรสภาพอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาพและวีดีโอ