เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 เชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพอากาศ
22 พฤศจิกายน 2565 63 ครั้ง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในการประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 เชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จากเนื้อหาในที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2565 การผลิตและส่งมอบพลุสารดูดความชื้นและพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ ของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง การเติมน้ำต้นทุนให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ บรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน และลดความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ โดยจะเริ่มเปิดปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงแผนสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศ และความร่วมมือด้านงานวิจัยการดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี 2566 ซึ่งผลจากการร่วมหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การทำงานอย่างบูรณาการที่เข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ภาพและวีดีโอ