เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
25 มีนาคม 2563 53ครั้ง

ฝนหลวง ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

              กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ พ่นฆ่าเชื้อทั่วบริเวณอาคารกรมฝนหลวงฯ ทั้งภายใน-นอกอาคาร ห้องทำงาน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงยานพาหนะ
              นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของกรมฝนหลวงฯ รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาติดต่องานจากภายนอก อีกทั้งยังใช้มาตรการ Social Distancing ในการเว้นระยะห่างในการใช้ลิฟท์ ช่วงพักเที่ยง และจัดโต๊ะทำงานเพื่อลดการแพร่จายของเชื้อโรคอีกด้วย

ภาพและวีดีโอ