เปลี่ยนการแสดงผล
ตามที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และกำหนดประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 เมษษยน 2563 นั้น สืบเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลุกลามในประเทศไทย และตามประกาศของรัฐบาลในการให้ความร่วมมือ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรค กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม จึงขอประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากเมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดดีขึ้นหรือมีมาตรการอื่นๆสนับสนุน จะประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
31 มีนาคม 2563 96ครั้ง