เปลี่ยนการแสดงผล
คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
28 ตุลาคม 2562 1,360 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ