เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใน ๓ รูปแบบ คือ

๑. การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

๒. การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ จัดไว้ในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

๓. การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๑๑

โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รูปแบบนี้ หน่วยงานของรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามสมควร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลานกิจกรรม) เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐-๕๙๖๓-๓ โทรสาร ๐๒-๕๖๑-๓๐๒๘ ทั้งนี้ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชาชนทั่วไปแม้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ ๔ ช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บริเวณลานกิจกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒. สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http://www.royalrain.go.th คลิกเมนู “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร”

๓. สอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐-๕๙๖๓-๓

๔. ขอข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐