เปลี่ยนการแสดงผล
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตนเอง
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตนเอง

ประชาชนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนเอง โดยทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง