เปลี่ยนการแสดงผล
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการได้รับผล
กระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ

การร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินงานหรือ
การให้บริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่

การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและคำชมเชย

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือการดำเนินงาน/การให้บริการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์