เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560 341ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

10 มกราคม 2565 830ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

4 มกราคม 2564 972ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 1394ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 531ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 537ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 334ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 318ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 335ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน