เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560 158ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 684ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 230ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 199ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 140ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 116ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 148ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน