เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560 314ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

10 มกราคม 2565 660ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

4 มกราคม 2564 911ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 1346ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 500ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 502ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 311ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 256ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 306ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน