เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2565

22 มีนาคม 2566 830ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

10 มกราคม 2565 1195ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

4 มกราคม 2564 1097ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 1564ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 628ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 686ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 416ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 444ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 421ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน
 
ผลการเบิกจ่าย-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 เมษายน 2566 55ครั้ง