เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)
 
กรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 
แผนจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2566

5 เมษายน 2567 984ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2565

22 มีนาคม 2566 1814ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

10 มกราคม 2565 1690ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

4 มกราคม 2564 1356ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 1806ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 845ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 917ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 610ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 670ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 650ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน
 
ผลการเบิกจ่าย-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 เมษายน 2566 250ครั้ง