เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)
 
กรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 
แผนจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2565

22 มีนาคม 2566 1446ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

10 มกราคม 2565 1422ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

4 มกราคม 2564 1259ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 1702ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 760ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 823ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 529ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 576ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 556ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน
 
ผลการเบิกจ่าย-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 เมษายน 2566 176ครั้ง