เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559

14 กุมภาพันธ์ 2560 25ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560 26ครั้ง
กรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 58ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 23ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 21ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 20ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 21ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน