เปลี่ยนการแสดงผล
แผนแม่บทการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
11 กันยายน 2562 1,430 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ