เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
สารฝนหลวง
สารฝนหลวง

สารฝนหลวงสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นในประเทศไทย

ในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 5 ชนิด บางชนิดมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดี (Hygroscopic Substances) บางชนิดมีคุณสมบัติเป็นแกนกลั่นตัว (CCN) ของความชื้นในบรรยากาศ บางชนิดสามารถคายความร้อนออกมาเพื่อกระตุ้นหรือเสริมการก่อตัว และเจริญเติบโตของเมฆ บางชนิดสามารถดูดดึงความร้อนทำให้อุณหภูมิของอากาศหรือเมฆเย็นตัวลง เร่งการกลั่นตัวของไอน้ำและเสริมความหนาแน่นของเมฆจนเกิดเป็นฝนการเลือกใช้สารฝนหลวงแต่ละชนิดจึงพิจารณาคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้นกับสภาวะของเมฆหรือบรรยากาศ ในแต่ละวันเป็นสำคัญ สารฝนหลวงที่ใช้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สารฝนหลวงสูตรร้อน สารฝนหลวงสูตรเย็น และสารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ

1

สารฝนหลวงสูตรร้อน

สารฝนหลวงสูตรร้อนมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ใช้ในสภาพผงละเอียด สารฝนหลวงสูตรร้อนที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ

1.
สูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride)
2.
สูตร 8 แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide)

2

สารฝนหลวงสูตรเย็น

สารฝนหลวงสูตรเย็นมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำให้อุณหภูมิลดลงหรือเย็นลง สารฝนหลวงสูตรเย็นที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ

1.
สูตร 3 น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)
2.
สูตร 4 ยูเรีย (Urea)

3

สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ

สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ มีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับความชื้นให้เข้ามาเกาะและกลั่นตัว กลายเป็นเม็ดน้ำจำนวนมาก สารฝนหลวงสูตรแกนกลั่นตัวที่ใช้ในปัจจุบันมี 1 ชนิด คือ

1.
สูตร 1 เกลือแป้ง (Sodium Chloride)