เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

board

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม

MR. SUPHIT PHITHAKTHAM

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Director-General

02-109-5100-18 ต่อ 101

-

suphit.phi@royalrain.go.th

นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์

Mr. Weerawat Aungsupanith

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

Deputy Director-General
(Operational section)

02-109-5100-18 ต่อ 201

-

weerawat.aun@royalrain.go.th

นายราเชน ศิลปะรายะ

Mr. Rachen Sillaparaya

รองอธิบดีด้านบริหาร

Deputy Director-General
(Administrative section)

  02-109-5100-18 ต่อ 301

-

rachen.sil@royalrain.go.th

กองปฏิบัติการฝนหลวง

นายภักดี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 444

02-109-5137

pakdee.cha@royalrain.go.th

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 666

02-109-5139

wassana.won@royalrain.go.th

กองบริหารการบินเกษตร

ว่าง

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

-

-

-

สำนักงานเลขานุการกรม

นายไพจิตร เค้ากล้า

เลขานุการกรม

02-109-5127-18 ต่อ 777

02-109-5144

phaijit.kha@royalrain.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

02-109-5100-18 ต่อ 928

02-109-5100-18 ต่อ 929

phatthanan.man@royalrain.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางชุติมา หงษ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-109-5100-18 ต่อ 911

02-109-5132 ต่อ 919

chutima.hon@royalrain.go.th

กองแผนงาน

นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 888

02-109-5143

umaporn.man@royalrain.go.th

กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

นายภักดี จันทร์เกษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 444

02-109-5137

pakdee.cha@royalrain.go.th

นายราเชน ศิลปะรายะ

Mr. Rachen Sillaparaya

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

-

rachen.sil@royalrain.go.th

นายราเชน ศิลปะรายะ

Mr. Rachen Sillaparaya

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

-

rachen.sil@royalrain.go.th

กองปฏิบัติการฝนหลวง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

05-327-5051, 02-109-5100-18

05-327-5051

N.royalrain@gmail.com

นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง)

055-303-551, 02-109-5100-18 ต่อ 4070

05-530-3551

-

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

04-346-8217, 02-109-5100-18 ต่อ 4030

07-795-0013

nuenghatai.tan@royalrain.go.th

นายแทนไทร์ พลหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

044-119-993, 02-109-5100-18 ต่อ 4062

-

tanthai.pol@royalrain.go.th

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

05-625-6018, 02-109-5100-18 ต่อ 4020

05-625-6018

rathakorn.war@royalrain.go.th

นายวีระพล สุดชาฎา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

03-802-5729,02-109-5100-18 ต่อ 4040

03-802-5729

weeraphol.sud@royalrain.go.th

นายสินชัย พึ่งตำบล

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

07-795-0013, 02-109-5100-18 ต่อ 4050

-

sinchai.pun@royalrain.go.th

นายอนุชิต สุขนรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 411

02-109-5137

anuchit.soo@royalrain.go.th

นางปราณี รอดไสว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 431

-

pranee.rod@royalrain.go.th

นายกิตติ ธูปศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงและบริการงานช่าง

02-109-5100-18 ต่อ 422

-

kitti.too@royalrain.go.th

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นายปริญญา อินทรเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 666

02-109-5139

parinya.int@royalrain.go.th

นายมารุต ราชมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

02-109-5100-18 ต่อ 622

02-109-5139

marut.196@royalrain.go.th

นายฐิติกร จรรยาธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

032-520-062, 02-109-5100-18 ต่อ 641

03-252-0988

thitikorn.cha@royalrain.go.th

นางสาวศุภลักษณ์ ดาโสม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100 ต่อ 633

02-109-5139

supaluck.das@royalrain.go.th

นางสาวสุเกล้า ดอกไม้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 655

02-109-5139

suklao.dok@royalrain.go.th

กองบริหารการบินเกษตร

นายชัยยุทธ ยุกติรัตน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มการบิน

02-109-5100-18 ต่อ 511

-

-

นายชัยวัฒน์ แก้วประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

-

นายศักดา อุ่นน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

sakda.unn@royalrain.go.th

นางธนวรรณ ไชยพานิชย์

หัวหน้าสนามบินคลองหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 552

-

thanawan.cha@royalrain.go.th

นายเฉลิมพล ราชโรจน์

หัวหน้าสนามบินนครสวรรค์

02-109-5100-18 ต่อ 561

-

chaleumphol.rac@royalrain.go.th

นางพิมพ์นารา สุทัศน์ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 541

-

pimnara_sud@royalrain.go.thสำนักงานเลขานุการกรม

นายกมล ศิริลักษณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

02-109-5100-18 ต่อ 799, 798

02-109-5100-18 ต่อ 798

kamon.sir@royalrain.go.th

นางสาววิลาวัลย์ หมื่นวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการคลัง

02-109-5100-18 ต่อ 730

02-109-5141

vilawan.mua@royalrain.go.th

นางสาวนิระมล หนูสง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ

02-109-5100-18 ต่อ 722

02-109-5140

niramon.nus@royalrain.go.th

นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

02-109-5100-18 ต่อ 781

02-109-5100-18 ต่อ 789

potchanee.kim@royalrain.go.th

นายเอกชัย สิริบวรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

02-109-5100-18 ต่อ 711

02-109-5145

manage0015@royalrain.go.th

นางสาวปริสุทธิณี กอพลูกลาง

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

02-109-5100-18 ต่อ 794

02-109-5100 ต่อ 978

parisutthinee.kor@royalrain.go.th

นายเอกชัย วงศ์เจริญชัย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

02-109-5100-18 ต่อ 705

061-949-4555

eakchai.won@royalrain.go.th

นางสาวชุติวรรณ สูงศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 771

02-109-5145

chutiwan.sun@royalrain.go.th

นายสหชาติ รอดไสว

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

02-109-5100-18 ต่อ 766

02-109-5100 ext. 769

sahachart.rod@royalrain.go.th

กองแผนงาน

นายสมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 811

isarakura@hotmail.com

นายสิริโรจน์ พิมลลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

02-109-5100-18 ต่อ 833

02-109-5143

sirirot.pim@royalrain.go.th

นางสาวธริษศา กล่อมสมร

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

02-109-5100-18 ต่อ 822

02-109-5143

tharitsa.klo@royalrain.go.th

นางสาวอุมาพร หิตโกเมท

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

02-109-5100-18 ต่อ 830

02-109-5143

umaporn.hit@royalrain.go.th

นางสาวสุนทรี ปานมาก

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 880

02-109-5143

suntari.pan@royalrain.go.th

นางสาวศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ

02-109-5100 ต่อ 855

02-109-5143

sirasa.sum@royalrain.go.th

กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

นางสาวฐิตาภา รัตนมณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 420

-

titapa.rat@royalrain.go.th

นายประยูร เทียมคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ

02-109-5137, 02-109-5100-18 ต่อ 422

-

prayoon.tia@royalrain.go.th

นายอนุชิต ศรีสถิตย์ธรรม

หัวหน้าสถานีเรดาร์อมก๋อย

05-346-7015, 02-109-5100-18 ต่อ 4210,4211

05-346-7015

anuchit.sis@royalrain.go.th

นายชัยยา ว่องการไถย

หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี

05-626-1219, 02-109-5100-18 ต่อ 4220,4221

05-626-1219

chaiya.won@royalrain.go.th

นายภูวดี แสงพัน

หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย

02-109-5100-18 ต่อ 4230,4231, 4232

04-475-6884

phuwadee.sae@royalrain.go.th

นางสาวธัญนันท์ นุ่มน้อย

หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ

03-300-6061, 02-109-5100-18 ต่อ 4240,4241

03-300-6061

thanyanan.num@royalrain.go.th

นายอาจินต์ ศรีดีแก้ว

หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม

077-380-902, 02-109-5100-18 ต่อ 4250,4251

07-738-0902

arjin.sri@royalrain.go.th

นายธนภณ พันทอง

หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง

077-380-902, 02-109-5100-18 ต่อ 4250,42510

-

thanapol.pha@royalrain.go.th

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

Expert on Royal Rainmaking Technology

 -

-

-

นายฉันติ เดชโยธิน

Mr. Chanti DETYOTHIN

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์

EXPERT ON APPLIED ATMOSPHERIC SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

02-109-5100-18 ต่อ 941

03-252-0988

chanti.det@royalrain.go.th