เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

board

นายสำเริง แสงภู่วงค์

Mr. Samroeng Sangphuwong

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Director-General

02-109-5100-18 ต่อ 101

02-109-5134

-

ว่าง

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

Deputy Director-General
(Operational section)

-

-

-

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

MRS. NAREELUCK WANNASAI

รองอธิบดีด้านบริหาร

Deputy Director-General
(Administrative section)

 02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

nareeluck.wan@royalrain.go.th

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายภักดี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 444

02-109-5137

pakdee.cha@royalrain.go.th

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 666

02-109-5139

wassana.won@royalrain.go.th

กองบริหารการบินเกษตร

นายจเด็ด กลิ่นชื่น

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

02-109-5100-18 ต่อ 555

091-775-1446

chadet.kli@royalrain.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

นายไพจิตร เค้ากล้า

เลขานุการกรม

02-109-5127-18 ต่อ 777

02-109-5144

phaijit.kha@royalrain.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

02-109-5100-18 ต่อ 921,922

02-109-5100-18 ต่อ 928

phatthanan.man@royalrain.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางชุติมา หงษ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-109-5100-18 ต่อ 911

02-109-5132 ต่อ 919

chutima.hon@royalrain.go.th

กองแผนงาน

นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 888

02-109-5143

saowanee.kae@royalrain.go.th

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

นายสหชาติ รอดไสว

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

02-109-5100-18 ต่อ 766

02-109-5100 ต่อ 769

sahachart.rod@royalrain.go.th

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

MRS. NAREELUCK WANNASAI

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

nareeluck.wan@royalrain.go.th

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

MRS. NAREELUCK WANNASAI

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

nareeluck.wan@royalrain.go.th

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4010

05-327-5051 ต่อ 111

N_royalrain@hotmail.com

นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง)

02-109-5100-18 ต่อ 4070

05-530-3551

-

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4050

07-795-0013

nuenghatai.tan@royalrain.go.th

นายแทนไทร์ พลหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

02-109-5100-18 ต่อ 4062

-

tanthai.pol@royalrain.go.th

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

02-109-5100-18 ต่อ 4020

05-625-6018

rathakorn.war@royalrain.go.th

นายวีระพล สุดชาฎา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

02-109-5100-18 ต่อ 4040

03-802-5729

weeraphol.sud@royalrain.go.th

นายสินชัย พึ่งตำบล

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

-

-

-

นายอนุชิต สุขนรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 411

02-109-5137

anuchit.soo@royalrain.go.th

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสภาพอากาศ

-

-

-

นายกิตติ ธูปศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงและบริการงานช่าง

02-109-5100-18 ต่อ 422

-

kitti.too@royalrain.go.th

นางสาวสุเกล้า ดอกไม้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 431

-

suklao.dok@royalrain.go.th

นายอนุชิต ศรีสถิตย์ธรรม

หัวหน้าสถานีเรดาร์อมก๋อย

02-109-5100-18 ต่อ 4210,4211

05-346-7015

anuchit.sis@royalrain.go.th

นางสาวธัญนันท์ นุ่มน้อย

หัวหน้าสถานีเรดาร์สัตหีบ

02-109-5100-18 ต่อ 4240,4241

03-300-6061

thanyanan.num@royalrain.go.th

นายชัยยา ว่องการไถย

หัวหน้าสถานีเรดาร์ตาคลี

02-109-5100-18 ต่อ 4220,4221

05-626-1219

chaiya.won@royalrain.go.th

ว่าง

หัวหน้าสถานีเรดาร์พิมาย

-

-

-

นายจิตติพร นาคพันธ์

หัวหน้าสถานีเรดาร์พนม

02-109-5100-18 ต่อ 4250,4251

07-738-0902

jittiporn.nak@royalrain.go.th

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นายฐิติกร จรรยาธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 611

02-109-5139

thitikorn.cha@royalrain.go.th

นายมารุต ราชมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

02-109-5100-18 ต่อ 622

02-109-5139

marut.196@royalrain.go.th

นายประสพ พรหมมา

ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

02-109-5100-18 ต่อ 640

03-252-0988

prasob.pho@royalrain.go.th

นางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 633

02-109-5139

sakaoduan.kha@royalrain.go.th

นางปราณี รอดไสว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 655

02-109-5139

pranee.rod@royalrain.go.th

กองบริหารการบินเกษตร

นายกมล ศิริลักษณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มการบิน

02-109-5100-18 ต่อ 511

-

kamon10@gmail.com

นายศักดา อุ่นน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

sakda.unn@royalrain.go.th

นายศักดา อุ่นน้อย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

sakda.unn@royalrain.go.th

นายกมล ศิริลักษณ์

หัวหน้าสนามบินคลองหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 511

-

kamon10@gmail.com

นายเฉลิมพล ราชโรจน์

หัวหน้าสนามบินนครสวรรค์

02-109-5100-18 ต่อ 561

-

chaleumphol.rac@royalrain.go.th

นางสาวชุติวรรณ สูงศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 542

-

chutiwan.sun@royalrain.go.thสำนักงานเลขานุการกรม

นางธนวรรณ ไชยพานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

02-109-5100-18 ต่อ 799

02-109-5100-18 ต่อ 798

thanawan.cha@royalrain.go.th

นางสาววิลาวัลย์ หมื่นวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการคลัง

02-109-5100-18 ต่อ 730

02-109-5141

vilawan.mua@royalrain.go.th

นางสาวนิระมล หนูสง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ

02-109-5100-18 ต่อ 722

02-109-5140

niramon.nus@royalrain.go.th

นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

02-109-5100-18 ต่อ 781

02-109-5100-18 ต่อ 789

potchanee.kim@royalrain.go.th

นายเอกชัย สิริบวรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

02-109-5100-18 ต่อ 711

02-109-5145

manage0015@royalrain.go.th

นายเอกชัย วงศ์เจริญชัย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

02-109-5100-18 ต่อ 705

061-949-4555

eakchai.won@royalrain.go.th

นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 771

02-109-5145

supranee.sri@royalrain.go.th

กองแผนงาน

นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 811

02-109-5143

umaporn.man@royalrain.go.th

นายสิริโรจน์ พิมลลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

02-109-5100-18 ต่อ 833

02-109-5143

sirirot.pim@royalrain.go.th

นางสาวธริษศา กล่อมสมร

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

02-109-5100-18 ต่อ 822

02-109-5143

tharitsa.klo@royalrain.go.th

นางสาวอุมาพร หิตโกเมท

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

02-109-5100-18 ต่อ 830

02-109-5143

umaporn.hit@royalrain.go.th

นางพิมพ์นารา สุทัศน์ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 880

02-109-5143

pimnara.sud@royalrain.go.th

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

-

-

-

นางสาวจิราพรรณ เทียนอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโครงการพระราชดำริ

02-109-5100-18 ต่อ 763

-

jirapan.tai@royalrain.go.th

นายธนินท์โชติ โชติรัตนพงศ์ธร

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

02-109-5100-18 ต่อ 762

-

thaninchote.cho@royalrain.go.th

นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์เกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

0-2109-5100-18 ต่อ 764

0-2109-5100 ต่อ 769

kanokkan.jan@royalrain.go.th

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

Acting Specialist in Royal Rainmaking Technology

 -

-

-

นายฉันติ เดชโยธิน

Mr. Chanti DETYOTHIN

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์

EXPERT ON APPLIED ATMOSPHERIC SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

02-109-5100-18 ต่อ 941

03-252-0988

chanti.det@royalrain.go.th