เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

board

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล

Mr. Surasri Kidtimonton

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Director General of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation

02-109-5100-18 ต่อ 101

02-109-5134

surasrik@yahoo.com

นายปนิธิ เสมอวงษ์

Mr. Panithi Samerwong

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

Deputy Director-General
(Operational section)

02-109-5100-18 ต่อ 201

02-109-5135

pan_royal04@hotmail.com

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์

Ms. Malinee Sutthirat

รองอธิบดีด้านบริหาร

Deputy Director-General
(Administrative section)

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

msutthirat@yahoo.com

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายภักดี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 411

02-109-5137

pakdee2@gmail.com

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 666

02-109-5139

nareelak@yahoo.com

กองบริหารการบินเกษตร

นายจเด็ด กลิ่นชื่น

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

02-109-5100-18 ต่อ 555

-

chadet_k@hotmail.com

สำนักงานเลขานุการกรม

นายไพจิตร เค้ากล้า

เลขานุการกรม

02-109-5127-18 ต่อ 777

02-109-5144

tui_dld@yahoo.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

02-109-5100-18 ต่อ 928

02-109-5100-18 ต่อ 929

phatthanan.man@rayalrain.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางชุติมา หงษ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-109-5100-18 ต่อ 911

02-109-5132 ต่อ 919

chutima.hongthong@gmail.com

กองแผนงาน

นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 888

02-109-5143

plan@royalrain.go.th

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

นายสหชาติ รอดไสว

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

02-109-5100-18 ต่อ 766

02-109-5100 ต่อ 769

rodsawai@hotmail.com

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์

Ms. Malinee Sutthirat

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

msutthirat@yahoo.com

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4010,4011

05-327-5051

-

นายประสพ พรหมมา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง)

055-303551

-

-

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4030,4031

04-346-8217

ne_royalrain@hotmail.com

นายแทนไทร์ พลหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

02 109 5100 ต่อ 4062

-

s_royalrain@hotmail.com, tan_rainmaker1@hotmail.com

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

02-109-5100-18 ต่อ 4020,4021

05-625-6018

c_royalrain@hotmail.com,
rainmaking2@gmail.com

นายวีระพล สุดชาฎา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

02-109-5100-18 ต่อ 4040,4041

03-802-5729

eastern_rain@opsmoac.go.th

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

02-109-5100-18 ต่อ 4050,4051

07-795-0013

nuengt@hotmail.com

นายอนุชิต สุขนรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 411

02-109-5137

-

นายวราวุธ นินวิบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 422

02-109-5137

hs1hre@hotmail.com

นายสุมล บุตรแสงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงและบริการงานช่าง

-

-

-

นางสาวสุเกล้า ดอกไม้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 431

-

suklao.dok@royalrain.go.th

นายอนุชิต ศรีสถิตย์ธรรม

หัวหน้าสถานีเรดาร์อมก๋อย

02-109-5100-18 ต่อ 4210,4211

05-346-7015

anuchitsisathitthan@gmail.com

นางธัญนันท์ นุ่มน้อย

หัวหน้าสถานีเรดาร์สัตหีบ

02-109-5100-18 ต่อ 4240,4241

03-300-6061

thanyanan.num@royalrain.go.th

นายชัยยา ว่องการไถย

หัวหน้าสถานีเรดาร์ตาคลี

02-109-5100-18 ต่อ 4220,4221

05-626-1219

chaiya318@gmail.com

นายกมล ศิริบูรณะภานนท์

หัวหน้าสถานีเรดาร์พิมาย

02-109-5100-18 ต่อ 4230,4231

04-424-9806

khunkamol@hotmail.com

นายจิตติพร นาคพันธ์

หัวหน้าสถานีเรดาร์พนม

02-109-5100-18 ต่อ 4250,4251

077-380-902

jittiporn333@gmail.com

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นายฐิติกร จรรยาธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 611

02-109-5139

mrthitikorn@gmail.com

นายมารุต ราชมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

02-109-5100-18 ต่อ 622

02-109-5139

marut.196@royalrain.go.th

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

-

-

-

นางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 633

02-109-5139

sandasakaoduan@gmail.com

นางปราณี รอดไสว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 652

02-109-5139

pranee.rod@royalrain.go.th

กองบริหารการบินเกษตร

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มการบิน

-

-

-

นายศักดา อุ่นน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

bao_sakda@gmail.com

นายนิรันดร์ กฤติวาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

02-109-5100-18 ต่อ 520

-

niran.kaset@gmail.com

นายกมล ศิริลักษณ์

หัวหน้าสนามบินคลองหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 551

-

-

นายเฉลิมพล ราชโรจน์

หัวหน้าสนามบินนครสวรรค์

02-109-5100-18 ต่อ 561

-

chaleumphol@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา ตุ่นหมื่นไวย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 542

-

-สำนักงานเลขานุการกรม

นางธนวรรณ ไชยพานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

02-109-5100-18 ต่อ 799

02-109-5100-18 ต่อ 798

-

นางสาววิลาวัลย์ หมื่นวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการคลัง

02-109-5100-18 ต่อ 730

02-109-5141

areekung111@hotmail.com

นางสาวนิระมล หนูสง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ

02-109-5100-18 ต่อ 722

02-109-5140

niramon1414@hotmail.com

นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

02-109-5100-18 ต่อ 781

02-109-5100-18 ต่อ 789

kookohwow@gmail.com

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

02-109-5100-18 ต่อ 711

02-109-5145

-

นายเอกชัย วงศ์เจริญชัย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

02-109-5100-18 ต่อ 705

-

noom_2006@hotmail.com

นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 771

02-109-5145

ting22431@gmail.com

กองแผนงาน

นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 811

02-109-5143

auy28119@hotmail.com

นายสิริโรจน์ พิมลลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

02-109-5100-18 ต่อ 833

02-109-5143

silverroad2004@yahoo.com

นางสาวธริษศา กล่อมสมร

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

02-109-5100-18 ต่อ 822

02-109-5143

kanitiha_g29@yahoo.com

นางสาวอุมาพร หิตโกเมท

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

02-109-5100-18 ต่อ 830

02-109-5143

umaporn.hit@royalrain.go.th

นางพิมพ์นารา สุทัศน์ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 880

02-109-5143

pimnara_99@yahoo.com

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

-

-

-

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโครงการพระราชดำริ

-

-

-

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

-

-

-

นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์เกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

0-2109-5100 ต่อ 760

0-2109-5100 ต่อ 769

kanokkan.jk@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

Acting Specialist in Royal Rainmaking Technology

นายฉันติ เดชโยธิน

Mr. Chanti DETYOTHIN

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์

EXPERT ON APPLIED ATMOSPHERIC SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

02-109-5100-18 ต่อ 640

03-252-0988

chanti.detyothin@gmail.com