เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศหลักเณฑ์การประเมินทักษะเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1 มิถุนายน 2563 672 ครั้ง

ตามที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยกำหนดประกาศวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน นั้น

สิบเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและสถานะการณ์การระบาดของไวรัส โควิด - 19 ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อมิให้ผู้สมัครต้องเดินทางที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้

   1. ให้ผู้สมัครส่งอีเมลล์ พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ตามที่ได้กรอกใบสมัครไว้ มาที่ อีเมลล์ manage0015@royalrain.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
   ก่อนเวลา 16.00 น.เพื่อใช้รับแบบทดสอบทางอีเมลล์ หากผู้สมัครรายใด ไม่ส่งข้อมูลเพื่อยืนยัน ภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

    2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งแบบทดสอบให้ทางอีเมล์ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบ และให้ส่งกลับภายใน              เวลา 09.15 น. ของวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563   (โดยจะยึดเวลาการส่งคำตอบตามที่ระบุในอีเมลล์เป็นหลักฐาน)

  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะและแจ้งวันนัดสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสาร ต่อไป