เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
18 มิถุนายน 2563 167ครั้ง

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
ขอประกาศผลการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตามเอกสารที่แนบ
โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับแรก รายงานตัวภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ และจะให้สิทธิผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ ถัดไป