เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
7 กรกฎาคม 2563 16 ครั้ง