เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
8 กรกฎาคม 2563 37 ครั้ง