เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
9 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง