เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
12 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง