เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
13 กรกฎาคม 2563 26 ครั้ง