เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
13 กรกฎาคม 2563 15 ครั้ง