เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง