เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธ์ุพืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ
14 กรกฎาคม 2563 48 ครั้ง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธ์ุพืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ กองกิจพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา โดยมีจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
สำหรับโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมผัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในความรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทั้ง 7 ภูมิภาค ใช้เมล็ดพันธุ์พืช 12 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง สมอไทย ประดู่ กระบก แดง สนสามใบ มะข้ามป้อม มะค่าแต้ สาธร เพกา ชัยพฤกษ์ และตะแบกนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม

ภาพและวีดีโอ