เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง