เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563 21 ครั้ง