เปลี่ยนการแสดงผล
กิจกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ ภายใต้โครงการ “บุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์” ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15 กรกฎาคม 2563 23 ครั้ง