เปลี่ยนการแสดงผล
#เป็นคนต้องมีวัฒนธรรม
31 กรกฎาคม 2563 30 ครั้ง

#เป็นคนต้องมีวัฒนธรรม

  LET'S GO for Goal มุ่งสู่จุดหมายกันเถอะ เป็นประโยคชักชวนที่ทำให้รู้สึกมีพลัง มีความฮึกเฮิมอย่างเต็มที่ มีความรู้สึกอยากร่วมด้วยจริงๆ ฮึบๆๆ
แล้วทำไมต้อง LET'S GO for Goal ล่ะ มีที่มาอย่างไร ต้องการจะสื่อสารกับใคร? มาค้นหาคำตอบกันดีกว่า จากประโยคลักษณะเช่นนี้ทำให้ทราบว่าเป็นประโยคที่ใช้กับกลุ่มคนที่เป็นพรรคพวกเดียวกัน การที่มีคนพรรคพวกเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเราจะเรียกว่าสังคม

  การอยู่รวมกันในสังคมนั้นมีความจำเป็นต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้สังคมนั้นมีความสงบสุข ซึ่งข้อกำหนดเหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปกฎหมาย จารีตประเพณี และข้อกำหนดหรือข้อตกลงต่างๆร่วมกันให้ยึดถือปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามลำดับชั้น อย่างน้อยอาจจะโดนสังคมด้วยกันเองลงโทษที่ฝรั่งเรียกว่า social sanction พฤติกรรมการรวมกลุ่มกันนั้นไม่ใช่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะมีการรวมกลุ่มกัน สัตว์ก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเช่นกัน เช่น นกบินรวมกันเป็นฝูง ช้างรวมกันเป็นโขลง แต่สังคมมนุษย์จะแตกต่างจากสังคมสัตว์ตรงที่สังคมมนุษย์จะมีวัฒนธรรมที่สังคมนั้นๆได้สร้างขึ้น
วัฒนธรรมแต่ละสังคมเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกพร้องของตน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงามได้ตามยุคสมัยและสืบทอดกันมาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ปี 2556 เป็นสังคมของคนที่มีอาชีพนักล่า แต่ไม่ได้เป็นนักล่าสิ่งมีชีวิตที่คอยเบียดเบือนผู้อื่น พวกเราเป็นนักล่าเมฆ จึงต้องมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบแผนการประพฤติ การแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกัน การจะตกผลึกวัฒนธรรมของสังคมที่จะยึดถือปฏิบัติร่วมกันนั้นต้องผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กรเพื่อนำเอาความคิดเห็นส่วนใหญ่มากำหนดเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน
  กรมฝนหลวงฯได้ระดมความคิดเห็นกันจากบุคลากรทุกสายงานแล้วสรุปเป็นวัฒนธรรมร่วมกันคือ LET'S GO for Goal นั่นเองโดยมีที่มาของคำเหล่านี้ดังนี้
L = Leadership ฝนหลวงใฝ่ใจเป็นผู้นำ
E = Expertise ฝนหลวงมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
T = Teamwork and Networking ฝนหลวงร่วมทำงานเป็นทีม
S = Strategic Thinking ฝนหลวงคิดเป็นแบบแผน
G = Growth ฝนหลวงเติบโตอย่างยั่งยืน
O = Open and Service Mind ฝนหลวงเปิดใจรับบริการ

  จากคำถามที่เราสงสัยว่าทำไมต้อง LET'S GO for Goal มีที่มาอย่างไร ก็คงทราบกันเรียบร้อย ส่วนจะสื่อสารกับใคร ก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงฯ ใช้สื่อสารกับคนภายในองค์กรนั่นเอง แต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะ คอยติดตามกันตอนต่อไป เพราะยังมีรายละเอียดและความหมายอันลึกซึ้งในแต่ละตัวอักษรอีกมากมาย รับรองว่ารู้แล้วจะทึ่งแน่นอน...

เขียนโดย "หลงเมฆ"

#รวมกันเราอยู่หมาหมู่เราก็ไม่กลัว
#SaveThailand
#SaveRainmakingTeam
#Saveบุคลากรทางการแพทย์
#แล้งนี้ต้องรอด ดูน้อยลง

ภาพและวีดีโอ