เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่ายส่วนต่อเติมอาคารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2563)
7 สิงหาคม 2563 223 ครั้ง