เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 201 ครั้ง