เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA (ระบบ 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2563 247 ครั้ง