เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 9 เดือน 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤศจิกายน 2563 349 ครั้ง