เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ จำนวน 950 ตัน วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤศจิกายน 2563 289 ครั้ง