เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน ๘๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธันวาคม 2563 254 ครั้ง