เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
23 กุมภาพันธ์ 2564 395 ครั้ง