เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 864 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2564 151 ครั้ง