เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิถุนายน 2564 343 ครั้ง