เปลี่ยนการแสดงผล
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ลำ
27 กรกฎาคม 2564 461 ครั้ง