เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 1,700 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2564 311 ครั้ง