เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2564 480 ครั้ง