เปลี่ยนการแสดงผล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
5 มิถุนายน 2565 36 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี"
ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้านข้าวและนวัตกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และหน่วยงานภาคเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สืบสาน รักษา ต่อยอดเพื่อชาวนา” แสดงถึงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรทั่วทุกภูมิภาค และการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่ จรวดดัดแปรสภาพอากาศ การพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ และการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ และถวายรายงาน
สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต
ภาพและวีดีโอ