เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
2 กรกฎาคม 2565 15 ครั้ง