เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2565
3 กรกฎาคม 2565 74 ครั้ง