เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2565
3 กรกฎาคม 2565 12 ครั้ง