เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานฝ้าเพดานและงานผนังเบา ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
21 กรกฎาคม 2565 20 ครั้ง